Deel op facebook

Provincie West-Vlaanderen keurt ontwerp Beleidsplan Ruimte goed

21-06-2024
Op 20 juni 2024 heeft de Provincieraad van de Provincie West-Vlaanderen het ontwerp Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld.

Deze nota stippelt het ruimtelijk beleid voor de Provincie richting 2050 uit. 

Zes actiegerichte beleidskaders
Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld, terwijl de beleidskaders concrete acties bevatten om het gewenste ruimtelijke beleid op het terrein te realiseren. De Provincie voorziet met de voorlopige vaststelling zes vooruitstrevende beleidskaders, elk met een andere thematiek. Zo wil de Provincie onder andere ondersteuning bieden in de transitie naar hernieuwbare energie, samen met gemeenten werken aan leefbare dorps- en stadskernen en inzetten op de nabijheid van toegankelijk groen voor elke West-Vlaming. 

Aan elk beleidskader zijn verschillende acties verbonden. De uitdagingen rond demografie, wonen, klimaat, energie, economie en voorzieningen hebben allen ruimte nodig. Om die ruimtevragen elk op hun geschikte locatie te ontwikkelen dienen we de relaties tussen dorps- en stadskernen goed in kaart te brengen. Het is immers niet nodig om alle noden op te vangen in elke stad of dorp. Daarom willen we bewuste keuzes maken waarbij we samen met gemeenten en andere partners werken aan een goed netwerk, waar dorps- en stadskernen elkaar kunnen versterken in relatie met de ruimere omgeving.

Verder vinden we in onze open ruimte vandaag een verscheidenheid aan bebouwing. Om de open ruimte te vrijwaren van verdere bebouwing en versnippering is er een kader nodig over hoe om te gaan met deze bestaande sites en gebouwen in de open ruimte, ook wanneer deze hun functie wensen om te vormen. Om vandaag nog meer te doen in de beschikbare ruimte wil de provincie nog meer inzetten op inbreiden, verdichten, functies verweven en onze gebouwen zo multifunctioneel laten gebruiken. De Provincie werkt hiervoor samen met lokale besturen.

Informatiecampagne en openbaar onderzoek
Het ontwerp van het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen zal, samen met het milieueffectenrapport, voorgelegd worden aan het ruime publiek. Dat gebeurt in het voorjaar van 2025, na de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2024. 

Vervolg
Na het openbaar onderzoek zal de deputatie verslag uitbrengen aan de PROCORO over het openbaar onderzoek. Vervolgens is het aan de provincieraad om op basis van het advies van de PROCORO en de tijdens het openbaar onderzoek ingediende adviezen, bezwaren en opmerkingen het plan al dan niet bij te sturen en het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen definitief vast te stellen (najaar 2025). 

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Beleidsplan Ruimte

Openbaar onderzoek in 2025 (meer info volgt)

Voorontwerp Beleidsplan

november 2023

Ontwerp beleidsplan

20/06/2024

Openbaar onderzoek

gepland januari 2025

Jullie voorbeelden en ideeën

Ideeën uit de interactieve test.

Meer inzet voor natuur en groen

Inzetten op natuur, groen in combinatie met water (zorgt met de tijd verlaging van de temperatuur) misschien een publieke boomgaard met banken. Een gezellige plek, waar degene die wil er ook kan in werken. Kleine boeren terug de ruimte geven en de boeren stimuleren om waren te verkopen. Rechtstreeks van producent naar verkoper.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Leegstand voorkomen en meer ruimte voor natuur

Leegstaande niet verhuurde woningen extra belasten zodat deze kunnen gerenoveerd en verhuurd worden, idem voor handelspanden en bedrijven. Waar kan aanplanten van groen. Niet overal gras maar ook bomen en struiken waar dieren ook hun plaats hebben.
Ondergrondse parkings zodat er bovengronds plaats is voor groen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor natuur

Ontharding, meer groen, energiezuinig verbouwen, open ruimte aansnijden ok indien ifv landbouw, maar niet voor woonprojecten. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bewoners raadplegen

Het is belangrijk om een goed kader te hebben van wat kan en mag en als er belangrijke ingrepen voorgesteld worden. Het is beter om dan in brede kring de bewoners te raadplegen en niet enkel gewoon een gele affiche van vergunningsvraag uit te hangen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Grote oude villa's afbreken en kleinere woningen bouwen

Voor mij mogen grote oude villa's afgebroken worden, mits de nieuwe kleine woningen architecturaal mooi zijn en niet enkel gekozen worden uit een architectuurwedstrijd. Ook NIET altijd voor sociale woningen of sociale huisvestingsmaatschappijen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer natuur

Meer natuur voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal