home-page
Deel op facebook
Nieuws

Provincie wil inwoners laten meedenken over nieuw Beleidsplan Ruimte

05-09-2022

De Provincie West-Vlaanderen denkt vandaag al na over hoe onze ruimte in te vullen in 2040. En ze wil haar ideeën, samengebracht in de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’, voorleggen aan alle inwoners. Vanaf 5 september kunnen deze via een online test zelf proberen ruimte te delen. En in oktober volgen publieksmomenten met infomarkten in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne.

Het beleidsplan Ruimte wil de principes vastleggen van hoe de open en bebouwde ruimte er in 2040 kan uitzien. West-Vlaanderen telt vandaag ruim 1,2 miljoen inwoners op een oppervlakte van 3.197 km². Al wie in West-Vlaanderen woont, werkt en (be)leeft wil een stukje van dat West-Vlaanderen. En de uitdagingen zijn talrijk: er is nood aan andere en kleinere woningen, want we worden ouder en wonen vaker alleen; er is meer ruimte nodig voor water en natuur want de klimaatverandering wordt voelbaar; we hebben meer duurzame verplaatsingsmogelijkheden nodig want werk en vrije tijd zijn meer gevuld en mobieler; we hebben meer multifunctionele sites nodig want de technologie verandert onze manier van werken, produceren, winkelen.

Ruimte delen om ruimte te winnen
De Provincie wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. De bestaande bebouwde oppervlakte zal dus slimmer en creatiever ingevuld moeten worden in de toekomst. Zo wil de Provincie onder meer een netwerk van kernen uitbouwen en het rendement van de bebouwde en verharde ruimte optimaliseren om zo ruimte te winnen.

De Provincie wil over de plannen die nu voorliggen in dialoog gaan met lokale besturen, vele belanghebbenden, maar ook met alle West-Vlaamse inwoners. De publieke raadpleging van de conceptnota van het Beleidsnota Ruimte loopt van 5 september tot 4 december 2022.

Online tool en publieksmomenten
De Provincie heeft een 3D tool ontwikkeld om inwoners aan te sporen om zelf ruimte te delen in een fictief dorp in West-Vlaanderen. Op het online participatieplatform kunnen inwoners zelf goede voorbeelden van gedeelde ruimte geven of een inspraakreactie indienen. Daarnaast zijn er in verschillende regio’s publieksmomenten met infomarkten (doorlopend van 16u tot 20u30) en workshops (één om 18u en één om 19u30) over thema’s zoals ontharding, hernieuwbare energie, dorpen en steden en functies in de open ruimte. Deze vinden plaats in OC Roeselare (19 oktober), Evenementenhal Depart Kortrijk (26 oktober), Provinciehuis Boeverbos Brugge (9 november) en in Furnevent Veurne (16 november). Meer info over de publieksmomenten en de online tool vind je op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

Van conceptnota tot Beleidsplan
Na de fase van publieke raadpleging wordt de conceptnota omgevormd tot een voorontwerp en later een ontwerp beleidsplan dat opnieuw voorgelegd zal worden aan het brede publiek. Nadien zal een definitief Beleidsplan voorgelegd worden aan de Provincieraad in 2025. Het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen vervangt dan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dat in 2002 werd goedgekeurd en voor het laatst herzien werd in januari 2020.

Nieuws

Conceptnota goedgekeurd

14-06-2022
Ruimte delen in West-Vlaanderen -  visie 2040

Op 17 maart 2022 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd. Deze nota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie. In het najaar volgt een publieke raadpleging.

Publieke raadpleging najaar 2022 

Deze Conceptnota zal voorgelegd worden aan het ruime publiek. De publieke raadpleging en een ruime informatiecampagne worden gelanceerd in september 2022. Tijdens de raadpleging zal er plaats zijn voor overleg en debat over de ruimtelijke uitdagingen waar West-Vlamingen voor staan, zoals bv. hernieuwbare energie, droogte, overvloedige neerslag, impact van stormen, … Daarnaast wenst de deputatie tijdens de publieke raadpleging na te gaan of er draagvlak is voor de ambities die omschreven zijn in de strategische visie.

Op de hoogte blijven van de publieke raadpleging? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Strategische visie met ambities voor West-Vlaanderen in 2040

De West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in de provincie woont, werkt of leeft, wil die ruimte gebruiken. West-Vlaanderen is niet groot genoeg voor al deze ruimtevragen. De Provincie wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. Daarom werd er een strategische visie opgemaakt, waarin de ambities voor West-Vlaanderen in 2040 geformuleerd worden. De strategische visie is opgebouwd uit vier ruimtelijke principes, met elk een eigen focus.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem Optimaliseren van het rendement van de bebouwde en verharde ruimte Uitbouwen van een netwerk van kernen De identiteit van het cultuurlandschap geeft richting aan haar toekomstige ontwikkelingen Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

De Provincie wil de vele open ruimte vrijwaren voor de functies die sterk verbonden zijn aan het fysisch systeem: het landbouwgebruik, de natuur en de wandel- en fietsbeleving. Het is essentieel om steeds minder bij te bouwen of te verharden, dus niet verder te verkavelen. Zo wordt er plaats gemaakt voor water, landbouw en natuur. In de open ruimte komen ook heel wat andere functies voor: woningen, opslag van goederen, maneges, kleine of grote bedrijven. De Provincie hoopt hierover  tijdens de publieke raadpleging in debat te gaan.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde en verharde ruimte

Om onze open ruimte te vrijwaren, moet er gebruik gemaakt worden van de reeds verharde en bebouwde ruimte om de toekomstige ontwikkelingen in op te vangen. Dat kan door bv. oude terreinen zoals verlaten fabriekssites opnieuw te ontwikkelen, of functies zoals bedrijvigheid en recreatie met elkaar te mengen. 
Om de vraag naar bijkomende woningen op te vangen, wil de Provincie het woongebied verdichten op strategische locaties: meer woningen op dezelfde oppervlakte . Daarbij is voldoende (groene) ruimte belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten of om te ontspannen. 

Uitbouwen van een netwerk van kernen

De Provincie wil kijken wat de rol is van elke kern in het netwerk van de verschillende West-Vlaamse dorpen en steden. De rol van elke kern binnen dit netwerk moet duidelijk zijn: welke voorzieningen bezit de kern en hoe verhoudt het aanbod van de voorzieningen zich in de kernen onderling? Waar gaan inwoners van de dorpen/steden naar school, waar liggen de ziekenhuizen, waar werken we? 
Daarnaast moeten alle voorzieningen bereikbaar zijn en dat op een zo duurzaam mogelijke manier. Daarom is er in dit principe aandacht voor de verdere uitbouw van het West-Vlaams fietsnetwerk, zodat de voorzieningen op een vlotte en veilige manier met de fiets bereikbaar zijn.

De identiteit van het cultuurlandschap geeft richting aan haar toekomstige ontwikkelingen

De Provincie gaat op zoek naar welke ruimtelijke elementen, karakteristieken en kwaliteiten de identiteit van een dorp, stad of landschap bepaalt. Bij elke ontwikkeling moet zich afgevraagd worden of dit wel past in de omgeving. De Provincie wil er zo voor zorgen dat het landschap evolueert met respect voor de identiteit. Verder wordt er ook gezocht naar gebieden waar bv. windmolens wel of niet een plaats kunnen krijgen. 

Voortraject

Onder de naam ‘de Plaatsbepalers’  werd er in 2016 een voortraject voor dit proces doorlopen met burgers, lokale politici en experten. De resultaten van dit participatietraject werden voorgelegd op verschillende fora: provinciale MINA-raad, provinciale landbouwkamer, RESOC-overleg, burgemeestersconferenties, de PROCORO (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Daarnaast werden de ruimtelijke principes verfijnd door overleg met de provinciale diensten en agentschappen en West-Vlaamse gemeentes. Alle input van dit voortraject heeft mee de inhoud van de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte vorm gegeven.